Миллетин до гьуваджес ирхьынна инсан

14 Июль 2017
Author :   Курбан Омаханов

Дюнйейл’ гьар джурайн хасиятбынан инсанар вобунбы: сабы алдаахьвананбы, сабы гьыIдчатбы гьаъанбы, сабы оIгунмыш воохьенбы ва мебынбы. Анджах инсанаршини аIрее магьаIбна тайфаб вобна – манбыше джона иш вукIул’ кIебчу гьааъа. Манбыше джоджаб джо мысаджаб гьихъа гьооли деш, мебынбышиле гьеххара ыккекка деш, добышихъабый мукафатбышихъаб хъигьна къадаахьван деш. МаIгьабни инсанаршина кьадир, вааджибыйвалла вахтбы аIрайле адкIынле хъийгъа ацIехьи, йаIъни таарыхын джаб манбышис кьиймат гьоолена.

Гьайни уIл'джумее йишди кIазетни редакциее йишди йиссейни ишни гьамбазыка горушмишивхьа. Мана къидеджен хил'дже сенбыний. Йишин кIазет хъаIдаххъанбышикIле мана лап югра ацIа ворна. Манкъвее сабара сенбына гьихъа кIазете йишди миллетни таарыхыква, мизеква, маданиятыква, адабиятыква багълыданан марахукан макьаалебыний ойкIан. Мана калелий МаIгьаммадшариф Нуруллагьна дих ворна. ГьаIшде мана Закаталайни шагьарее ешемишехьи. Манкъуни нассылна кок Дагъыстанни Калел'ни хивыка багълыба вобна. МаIгьаммадшариф Шамхалов Калел'ни хивее 1962 сен едике ыхьа. ЙыIкьнекин мактаб Закаталайни шагьарее таамау. Гойне манкъвее Бакуйни шагьаре М. Ф.Ахундовни дойилин урусни мизений адабиятын институт таамау. Манчиле хъийгъа, джуна ыIмыр маъаIллимни санаъаIтыква алаакьа гьавъу. Хил'дже сенбына Азербайджан маъаIллимна ишлемишхьайле хъийгъа, Дагъыстанни девлет педагожи институтни аспирантуреехъа иккечIу; ыIлим ишбышиква маIшкьулехьи гиргъыл'; кIорааленче цIаIхн мизел' (йихъсумыл') ооъар ишлемишехьи гиргъыл'. Мани девырее МаIгьаммадшариф Шамхалове ааIлим Гьарун Ибрагьимовыс ед'ни мизелин мактаббышисын китаббы окIанас кумагау, ДДПУ ни телябабышис дарсбы гьуво. Анджах хизаныква багълыданани сабаббышихъа гора, манкъус кьисматывхьа деш Дагъыстанее меб юрд абчес. Манчихъа ил'дяакы, МагьаIммадшариф маъаIллимее гибгъылна иш гьаIшдеб гьаIракатее вобна. Манкъвее мысаджад Дагъыстанни ыIлимни мактаббышикван алаакьабы даянмышау деш.
АIхреени 10 сенни аIрее манкъве Азербайджан йихъбышди маданиятыква, мизеква, адабиятыква, лугъатыква, хорагбышиква, фольклорыкыва багълыданан гейд уфтанын китаббы къайиккы. Манчиле гъайре МагьаIммадшариф маъаIллимее цIаIхбышиква багълыда цIыцIауйни документал кинобышее иштырак гьау. Са йихъбышди миллетыква багълыбанана маджлис мана дена Азербайджан илгъоочIи деш. Гьел' бедти сабара гьаIлгьидяуйн суалбыд, дагъамийвал'быд водунбы, амма манкъвее джун до йихъбышди таарыхеехъа югни сураке адчу.
МаIгьаммадшарифмаъаIллимее йихъбы мысаджаб кьоIни оIлкайлхъа, кьоIни миллетылхъа джурааъа деш. Йишин миллет адабиятни мизен, адабиятын, таарыхын гьуваджий гозетяъас ыккан. Миллет кьоIни оIлкайл' ешемишехьихьейд, ман са эбан миллет водун, манчихъа гора шакIле йишин таарых, аIдатбы ацIахьес ыккан ва гьуваджес ыккан. ШакIле йишин доюкан ааIлимар, дохтурар, динэгьлер ваацIавхьес вуккан. Манбышин насигьаIтбы, ваIъазбы, тербие гьелен увгьойбы гьуваджес ыккан, - джуни ихтелетее тасдикь гьау.
М. Шамхаловни увгьойка, ман ишбы аIхреехъаме ыккесдимее пыл, кумаг, хыл' авхъуй ыккан. Миллетыква багълыданан ишбы Дагъыстанее ва Азербайджан ешемишоохьени цIаIхбышин ааIлимар, ыIлимын ишчер, таарыхчер, шааирар са мислягьаIтеехъа хъабы гьаъас ыккан. Сенее са-кьоIни элеес хъызаахас вуккан, дагъамийвал'бы ашкараъас ыккан ва ил.ах. Манке натийджабы ихьесынбы.
КъийнаМаIгьаммадшариф маъаIллим Дагъыстанеехъа ары ворна. Гьиняхъа арына метлеб гьам гогьарбы къавджей, манбышди хайир ишбышее иштырак гьауй, гьамыр джуни йиссейни ватанылхъа, баба-дидершини горханабышилхъа гьаркIыний вобна. Манкъвее джукасана тезе саджигее гьаъасын проектбышисын мислягьаIбы ады водунбы. Манчини гьаIкIеедын марахукан гафбы ыхьа. Ниятее хаIдда ишбы саджигее гьауй алеетIу водунбы. Инам гьаъан, йишин миллетыква багълыданан ишбы, ши саджигее гьаIллаъасынбы.

Яндекс.Метрика
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree